Productes

Free Prestashop Modules

Contacti

Les nostres línies estan obertes de Dilluns a Divendres de 8:00-14:00 i de 15:00-18:00.

Telèfon:972 640 620

Posi's en contacte
http://www.angelmir.com/

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB

El present Avís Legal juntament amb les Condicions Generals de Contractació i la Política de privadesa, s'apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a través del portal www.angelmir.com i www.angelmironline.com, i que regularan expressament les relacions sorgides entre PORTES BISBAL, S.L. i els "Usuaris" que utilitzin la E-BOTIGA, així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través de la mateixa.

L’accés a la pàgina web no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vinculació o relació comercial PORTES BISBAL, SL i l’Usuari.

L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’Usuari.

Per a que l’Usuari d’aquesta pàgina web de la qual és titular PORTES BISBAL, SL, www.angelmir.com i www.angelmironline.com, pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen en el formulari de contacte que es troba en la pàgina web, a la subscripció a Newsletter, al formulari de sol·licitud de visita comercial, al formulari d’enviament de currículum i al sistema de registre com a usuari de la pàgina web per a poder realitzar compres online dels nostres productes,  l’Usuari ha de ser major d’edat. Li informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, han sigut incorporats en un fitxer del qual és responsable y destinatari únic PORTES BISBAL, SL, amb la finalitat d’atendre les consultes i enviar-li la informació relacionada amb el servei que sigui del seu interès. 

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús, l'Usuari manifesta:

a. Que ha llegit, entén i comprèn el que està aquí exposat.

b. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

1.- Contingut del web

www.angelmironline.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a PORTES BISBAL, S.L. o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ell. El simple accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre PORTES BISBAL, S.L. i l'usuari.

PORTES BISBAL, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web www.angelmironline.com. La presència d'aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destinació.

PORTES BISBAL, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

2.- Accés al Lloc web

USUARIS: L'accés i/o ús d'aquest portal de PORTES BISBAL, S.L., atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

L'accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3.- Registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del Lloc web no és necessari el Registre de l'Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al Registre previ de l'Usuari.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament del mateix. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d'un Usuari registrat es consideraran realitzats per l’anomenat Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

4.- Normes d'utilització del Lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l'establert en la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol de les normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals.

5.- Responsabilitat

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, PORTES BISBAL, S.L, es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats.

PORTES BISBAL, S.L, no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l'ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com tampoc dels quals es puguin derivar de l'accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d'aquesta. Per tant, no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer al Portal proporcionats per tercers. 

PORTES BISBAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a l'empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de PORTES BISBAL, S.L. Tampoc es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web. Des de PORTES BISBAL, S.L. no es garanteix l'absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest lloc web o de llocs web de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També queda exonerada de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que PORTES BISBAL, S.L. faciliti quan escaigui de fonts alienes a ella.

PORTES BISBAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d'actualització d'aquest Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l'Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que PORTES BISBAL, S.L, pugui oferir a la seva pàgina web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la normativa legal. PORTES BISBAL, S.L, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquesta web.

Queda prohibida qualsevol comunicació o transmissió de continguts que infringeixi els drets de tercers i el contingut dels quals sigui amenaçador, obscè, difamatori, pornogràfic, xenòfob, atemptatori contra la dignitat de la persona o els drets de la infància, la legalitat vigent o qualsevol conducta que inciti o constitueixi la realització d'una ofensa penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error, infringir drets de tercers, tinguin caràcter ofensiu i/o que tinguin caràcter il·lícit, en particular els continguts que es trobin protegits per qualssevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l'autorització del titular dels drets, siguin considerats com una cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament de la pàgina web, de la xarxa, equips informàtics de PORTES BISBAL, S.L o tercers i/o l'accés a la pàgina web de la resta d'usuaris.

PORTES BISBAL, S.L tampoc es responsabilitza del contingut dels llocs web als quals enllaça fora de la seva pàgina. Tampoc serà responsable de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços. PORTES BISBAL, S.L tampoc pot garantir la disponibilitat i el correcte funcionament dels enllaços a altres llocs web.

PORTES BISBAL, S.L es reserva el dret a suspendre o cancel·lar l'accés en el cas que tingui coneixement que el seu lloc web s'utilitzi per incomplir qualsevol llei aplicable o les normes d'ús habituals a internet, o bé si s'utilitza el seu domini en relació amb una activitat il·legal, així com si es rep notificació en aquest sentit emesa per una autoritat competent o en els altres supòsits contemplats per la legislació vigent.

6.- Telèfon de contacte

El cost de trucada és el mateix per a tots els usuaris de la península i repercuteix directament a la companyia telefònica, no generant cap benefici per a PORTES BISBAL, S.L

7. - Propietat intel·lectual i industrial

PORTES BISBAL, S.L. és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut.

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de PORTES BISBAL, SL o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d'altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per PORTES BISBAL, SL, que és la titular dels drets d'explotació, queden expressament prohibits, i aquesta última pot exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets.

Respecte al seu contingut, en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament:

-           La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l'autorització de PORTES BISBAL, SL. per a la seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d'obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s'emprin a la xarxa.

-           Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de PORTES BISBAL, SL o de tercers.

-           Sobre tots els continguts publicats lliurement per l'Usuari en el Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, "els continguts"), l'Usuari atorga gratuïtament a PORTES BISBAL, SL una llicència d'ús sense limitació temporal ni territorial alguna. Basant a aquesta llicència, PORTES BISBAL, S.L. podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari.

8. - Protecció de dades

PORTES BISBAL, S.L. compleix amb la normativa vigent espanyola i reglament Europeu referent a la protecció de dades. Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són inclosos en els nostres fitxers.

PORTES BISBAL, S.L. a través del seu Lloc web www.angelmironline.com o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de PORTES BISBAL, S.L. pot sol·licitar a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, de titularitat i destinació de PORTES BISBAL, S.L., el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com també es podran utilitzar aquestes dades personals per realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l'objecte d'aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra.

Per tant, per que fa a l'enviament de comunicacions comercials (electròniques o no), només tindrà lloc si prèviament l'usuari ho ha consentit, que aquest consentiment es donarà quan els usuaris en emplenar el formulari de la pàgina web tant per sol·licitar informació sobre els nostres productes o algun servei, com també per registrar-se a la nostra pàgina web per poder dur a terme la compra online dels nostres productes i serveis, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li informació comercial sobre avantatges, novetats, descomptes, ofertes, entre altres relatius a informació i activitats de PORTES BISBAL, S.L. amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

Encara que aquest consentiment exprés podrà ser en tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de PORTES BISBAL, SL, que abans ha estat esmentat, o al correu electrònic de la mateixa: info@angelmir.com  

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat, ús i destinació única de PORTES BISBAL, S.L., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació dels mateixos (d'ara endavant Reglament Europeu 2016/679), i altra legislació aplicable.

PORTES BISBAL, S.L. utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari la informació que aquest sol·liciti.

A continuació assenyalem les categories de dades personals que recollim tant en el formulari de contacte, com posteriorment si finalment es duu a terme la contractació dels nostres serveis, amb l’esmentat finalitat i com s'usen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i l'adreça de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè per facilitar-li la informació que ens sol·liciti en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda, a més per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, per dur a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l'estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat. També es demana l'adreça del domicili en cas que l'usuari dugui a terme una compra dels nostres productes i serveis per fer efectiva el lliurament d'aquests productes i/o serveis al domicili de l'usuari que ens hagi facilitat en el formulari de registre i de gestió de compra.

Dades i informació econòmica: les dades de pagament o targeta s'utilitzen per a la gestió del pagament dels nostres productes i serveis prestats a l'Usuari/Client.

La legitimació que s'ostenta per al tractament de les seves dades de caràcter personal es basa en el consentiment exprés de l'usuari, que presta per gestionar l'ús i lliurament de les seves sol·licituds d'informació a través del nostre formulari de contacte que es troba a la nostra web, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licituds d'informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens facin arribar a través de correu electrònic o altres maneres, i que se'ls contestarà de la mateixa manera, com també per gestionar el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment, servei de post-venda i el servei de lliurament a domicili dels productes que l'usuari compra a través de la botiga online a la nostra web.

Per tant, la legitimació que s'ostenta es basa en l'acceptació per part de l'Usuari que entén i accepta l'Avís Legal quan procedeix a l'enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus d'informació com s'ha dit anteriorment sobre els nostres serveis, l'Usuari autoritza expressament a PORTES BISBAL, SL, perquè aquesta pugui tractar les seves dades personals i perquè aquesta pugui utilitzar com a mitjà de comunicació amb l'Usuari, per donar resposta a la seva sol·licitud i/o consulta, el correu electrònic i/o número de telèfon que se li requereixi per poder atendre a la seva consulta i per a la prestació dels nostres serveis ja que d'aquesta forma se li podrà atendre i transmetre la informació relativa a PORTES BISAL, SL, i la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat, per tant, només s'utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i per poder prestar-li els nostres serveis en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda i posterior enviament i muntatge dels mateixos.

Les dades personals que ens faciliti l'usuari podran ser comunicats a altres empreses del grup al que pertany PORTES BISBAL, SL, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat de poder-li prestar de forma satisfactòria els serveis, respectant en tot cas, la legislació espanyola i el reglament Europeu sobre la protecció de dades de caràcter personal. Aquestes empreses podran ser: 

-           Empreses dedicades a la prestació dels serveis de logística, transport i entrega de productes.

-           Entitats financeres.

PORTES BISBAL, SL es compromet a utilitzar les dades personals recollits en aquest formulari de contacte i els facilitats posteriorment en relació a la prestació de serveis que es contractin, únicament per a la finalitat anteriorment esmentada, i a tractar-les amb el corresponent deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les mesures de seguretat que la normativa vigent requereix per garantir la seguretat dels mateixos.


PORTES BISBAL, SL, tractarà i conservarà les seves dades de caràcter personal durant el temps necessari per omplir amb la relació contractual o de prestació de serveis que una a ambdues parts, és a dir, mentre duri la seva condició com a client i/o Usuari, per tant, només durant el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recopilar, o segons el cas, fins que exerceixi el dret d'oposició, cancel·lació o a l'oblit.

Malgrat l'anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma totalment segura durant el temps en el qual poguessin sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabat aquest període, s'elimineixen les dades. 

Qualsevol Usuari pot en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, a la portabilitat i a l'oblit en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats al Lloc web www.angelmironline.com mitjançant comunicació escrita dirigida a PORTES BISBAL, S.L., al correu electrònic a l'adreça: info@angelmir.com  

Per a més informació sobre la Política de Privadesa, veure la Nota Legal completa :  https://www.angelmir.com/ca/politica-de-privacidad.html

9 - Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

10 - Canvi de normativa

PORTES BISBAL, S.L, es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

11 – Legislació aplicable

Per a totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús PORTES BISBAL, S.L, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'Usuari i el titular de la pàgina web, PORTES BISBAL, S.L, en particular el coneixement de qualsevol discrepància i/o diferències que puguin sorgir, es regirà i resoldran de conformitat amb l'establert en la normativa espanyola i el reglament Europeu relativa a la legislació aplicable i jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, l'Usuari i PORTES BISBAL, S.L, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de PORTES BISBAL, S.L previst en l'inici d'aquest Avís Legal.